Uputstvo za pripremu i štampanje svjedočanstava i diploma

Za potrebe vođenja elektronskog dnevnika u novonastaloj situaciji, a u skladu sa Instrukcijom Ministarstva prosvjete i kulture na sistemu su izvršene sljedeće postavke:

  • Unos ocjena u elektronski dnevnik se vrši na uobičajeni način kao i do sada,
  • Minimalan broj ocjena u polugodištu je 2 (dvije ocjene),
  • Ocjene ne moraju biti različitog tipa (usmeni, pismeni, …),
  • Kod predmeta Praktična nastava napravljen je izuzetak:
    • omogućeno je da se za zaključnu ocjenu definiše ocjena sa kraja 1. (prvog) polugodišta ukoliko nema ocjena u 2. (drugom) polugodištu ili
    • omogućeno je da se zaključi ocjena na osnovu ocjene sa kraja 1. (prvog) polugodišta i 1 (jedne) ocjene iz 2. (drugog) polugodišta,
  • Zaključna ocjena na kraju 2. (drugog) polugodišta se izvodi po standardnoj formuli za računanje aritmetičke sredine kao i do sada.

Takođe, na sistemu je omogućena priprema i štampanje svjedočanstava i diploma sa maturskih i završnih ispita na odgovarajućim propisanim blanko obrascima.

Detaljno uputstvo za pripremu i štampanje svjedočanstava i diploma je dostupno za pregled i preuzimanje na OVOM LINKU.