Samovrednovanje rada škole

JU Centar srednjih škola je  6.11.2019. godine započela aktivnosti na pripremi i provođenju postupka samovrednovanja rada Škole u skladu sa članom 155. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Sl. Glasnik RS“ broj 41/18).

U srednjoj školi se, u cilju unapređenja kvaliteta obrazovno-vaspitnog rada, vrši vrednovanje kvaliteta rada škole. Samovrednovanje i spoljašnje vrednovanje rada škole vrši se po metodologiji koju je propisao Republički pedagoški zavod Stručnim uputstvom.

Vrednovanje kvaliteta obrazovno-vaspitnog rada škole se vrši procjenom kvaliteta rada u ključnim područjima rada škole, definisanim kao standardi kvaliteta i to:

 1. Upravljanje i rukovođenje ustanovom
 2. Poučavanje i učenje
 3. Učenička postignuća
 4. Podrška učenicima
 5. Organizacija i sadržaj Nastavnih planova i programa
 6. Ljudski, materijalni i resusi unutar škole
 7. Sistem i procesi osiguranja kvaliteta

Standardni se procjenjuju kroz indikatore kvaliteta. Indikatori opisuju i pojašnjavaju standard i omogućuju školi  da što objektivnije procijeni kvalitet rada u okviru određenog standarda.

            Škola vrši samovrednovanje prikupljanjem i analiziranjem relevantne dokumentacije i materijala, kao dokaza za svaki od navedenih indikatora u okviru standarda, kako bi donijela procjenu o svome radu.

Koraci za realizaciju procesa samovrednovanja su:

 • formiranje tima za samovrednovanje;
 • proučavanje standarda i indikatora;
 • prikupljanje dostupnih i relevantnih materijala i dokumentacije koji pokazuju rezultate rada škole;
 • identifikacija i definisanje dobrih i loših strana (snaga i slabosti);
 • pisanje izvještaja o provedenom samovrednovanju;
 • predlaganje načina prikupljanja dodatne dokumentacije i materijala, te osmišljavanje dodatnih rješenja i aktivnosti koje treba preduzeti;
 • prepoznavanje resursa za djelovanje, te prepoznavanje prilika i ograničenja;
 • Izrada nacrta plana za poboljšanje – dogovaranje o ciljevima, ulogama, odgovornostima i vremenskom okviru.