Obavještenje o uvidu u zaključne ocjene i raspored rada za maturante

Uvid u zaključne ocjene kao i pregled dobijenih ocjena u prvom i drugom polugodištu tokom školske godine iz svih nastavnih predmeta je dostupan roditeljima preko internet stranice škole na linku ELEKTRONSKI DNEVNIK ili direktno na OVOM LINKU.

Ukoliko su pristupni podaci zaboravljeni ili izgubljeni potrebno je da se uputi zahtjev na mail adresu škole ss25@skolers.org sa imenom i prezimenom roditelja, imenom učenika te odjeljenjem i JMBG za učenika. Uvid u dnevnik učenika je ujedno i uvid u svjedočanstvo, a ako roditelj želi i da dobije svjedočanstvo u elektronskom obliku potrebno je da u zahtjevu to naglasi te napiše mail adresu na koju će svjedočanstvo biti dostavljeno.

U nastavku je raspored rada za maturante do kraja školske godine i sve potrebne informacije u vezi sa polaganjem maturskih, završnih i popravnih ispita

19.5.2020.  (UTORAK): Završetak  nastave za učenike završnih razreda.

21.5.2020.  (ČETVRTAK): Sjednice Odjelјenjskih vijeća u 1300 časova.

22.5.2020.  (PETAK): Sjednica Nastavničkog vijeća  u 1300 časova, (verifikacija uspjeha učenika završnih razreda).

28.5.2020.  (ČETVRTAK): Krajnji rok za dostavljanje maturskih i završnih radova za IVG,  IVМТ, IVЕT, IIIBR/L  i  IIIUG.  

NAČIN DOSTAVLJANJA RADOVA:

MATURSKE I ZAVRŠNE RADOVE UČENICI ĆE SLATI U ELEKTRONSKOM OBLIKU NA MAIL ADRESU PREDMETNOG PROFESORA (MENTORA) NA OSNOVU ČEGA ĆE U ŠKOLI BITI POPUNJENE PRIJAVE ZA POLAGANJE ISPITA.

NAPOMENA: UČENICI KOJI SU U SREDNJOJ ŠKOLI IMALI U SVIM RAZREDIMA ODLIČAN USPJEH I PRIMJERNO VLADANJE NISU U OBAVEZI DOSTAVLJATI MATURSKI ILI ZAVRŠNI RAD. 

28.5.2020.  (ČETVRTAK):   Prijavlјivanje popravnih ispita za maturante – junski rok, na mail adresu škole ss25@skolers.org (IME I PREZIME, ODJELJENJE, NASTAVNI PREDMET).

01.6.2020.  (PONEDJELJAK):   Sjednica Nastavničkog vijeća i Ispitnih odbora za IVG,  IVMT, IVET IIIBR/L  i  IIIUG u 1330 časova – usvajanje  tema za  pismeni rad  iz srpskog jezika.

01.6.2020.  (PONEDJELJAK):   Pismeni rad iz srpskog jezika će se održati onlajn u 1400 časova za sve učenike završnih razreda.

Vrijeme za pisanje rada za učenike gimnazije je od 1400 do 1615 časova, a za učenike ekonomske, mašinske, metalske i ugostiteljske škole je od 1400 do 1530 časova.

Svi učenici dostavljaju potpisane pismene radove na mail adresu škole ss25@skolers.org odmah po završetku a najkasnije po isteku vremena predviđenog za pisanje rada.

4.6.2020.  (ČETVRTAK):   Rezultati  pismenog rada iz srpskog jezika u 1000 časova za sve maturante na internet stranici škole.

Ocjena usmene odbrane maturskog i završnog rada za sve maturante će biti identična ocjeni njihovog pisanog maturskog ili završnog rada.

8.6.2020.  (PONEDJELJAK):   Polaganje predmeta iz koga je rađen rad za gimnaziju i izbornog predmeta za ekonomiste i mašince je onlajn pismeno u 1300 časova.   

 11.6.2020.  (ČETVRTAK): Sjednice Ispitnih odbora i Nastavničkog vijeće u 900 časova – izvještaj o  

                                          uspjehu na maturskim i završnim ispitima, verifikacija uspjeha na  

                                          maturskim i  završnim ispitima.

Podjela diploma će se vršiti na način i u vrijeme  koje odgovara aktuelnoj epidemiološkoj situaciji o čemu će biti naknadno obavještenje na internet stranici škole.

21.6.2019.  (PETAK):   Polaganje popravnih ispita za maturante po rasporedu koji će naknadno biti objavlјen.