Centar srednjih škola prošao u drugi krug RCF projekta za opremanje radionica praktične nastave ukupne vrijednosti 354 700 eura

Projekat relizuje Regionalni challenge fond koji je nastao na inicijativu njemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj. RCF pomaže obrazovnim institucijama koje nude stručno obrazovanje da usklade svoje programe sa potrebama kompanija i oprema ih savremenom tehnologijom koju danas koriste kompanije te investira i u infrastrukturne radove za adaptaciju i opremanje radionica i laboratorija unutar institucija za stručno obrazovanje.

Bespovratna sredstva se dodjeljuju konzorcijumima koji uspješno prođu dvofazni proces konkurentne selekcije. Konzorcijum se sastoji od najmanje jedne ustanove za stručno obrazovanje i najmanje 2 preduzeća a poželjno je i više od dva. Centar srednjih škola je osnovao konzorcijum sa 5 preduzeća. Našem konzorcijumu je pozitivno ocijenjena Izjava o zainteresovanosti od strane nezavisne stručne komisije i pozvani smo da dostavimo cjelokupan prijedlog projekta.

Tokom realizacije projekta u trajanju od 3 (tri) godine, potrebno je da postoji saradnja između obrazovne ustanove i kompanija u svim fazama projekta radi zajedičkog unapređenja postojećih programa kao i planiranja učešća u dualnom obrazovanju.

Važno je da kompanije treba da omoguće učenje kroz rad tj. preduzeća partneri se obavezuju da osiguraju dovoljno prosotora za sticanje poslovnih znanja kao i nastavnih kapaciteta za učenike i nastavno osoblje.

Novac se usmjerava u nabavku opreme i infrastrukturu (adaptaciju postojećih radioonica i laboratorija), a nakon projekta oprema ostaje u vlasništvu obrazovne ustanove.

Dualno obrazovanje uključuje privredni sektor tokom procesa razvoja, provođenja i ocjene stručnog obrazovanja. Ovo se postiže kombinovanjem stručnog obrazovanja u ustanovama i obuke u preduzećima na fleksibilan način kroz razvoj vještina, znanja i stavova kod budućih radnika. Ovakav pristup je dokazano uspješan u osposobljavanju učenika i omogućava sticanje praktičnih vještina traženih na tržištu rada.

U našem projektu za adaptaciju i dogradnju postojećeg objekta za izvođenje praktične nastave je planirana investicija u iznosu od 135 450 eura, dok su sredstva za nabavku mašina i opreme planirana u iznosu od 219 250 eura.